ประวัติคณะศิลปศาสตร์

ประวัติคณะศิลปศาสตร์

สถานที่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา

                 คณะศิลปศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา    333 หมู่ 1  ถนนสุขุมวิท

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  โทรศัพท์  038 054226

สถานที่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

771  หมู่ 10 ถนนทองมาก  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์  0-4561-2645  โทรสาร 0-4561-1982

ความเป็นมา

                  พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีประราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งสถาบันการพลศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นได้โดยคำแนะนำยินยอมของรัฐสภามาตรา  1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  พ.ศ.  2548 ”  หมวด  1  บททั่วไป  มาตรา 7  ให้สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  การกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  นันทนาการ  และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง มีภาระกิจทำการสอน  ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการ  การให้บริการชุมชนการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การละเล่นพื้นบ้าน  การกีฬาไทย สถาบันการพลศึกษาได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็นคณะและภาควิชา หรือสาขาวิชา ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ  จึงเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งของสถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตศรีสะเกษ บริหารจัดการเป็นคณะเมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  โดยเปิดสอนสาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี  ปี พ.ศ. 2554 เปิดสาขาวิชาการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการชุมชน หลักสูตร 4 ปี  และ ปี พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวเป็น สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว