ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและเว็บไซต์การรับสมัคร

คู่มือการรับสมัครของนักศึกษา คู่มือการใช้ระบบการกรอกใบสมัคร เว็บไซต์การรับสมัครโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 แบ่งปันข่าวสาร

ประเมินผู้สอนปี 4 ภาคเรียนที่ 1/60

รายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 4 1. การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน – อาจารย์จำรัส  เปานาเรียง 2. วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา – ผศ.ดร.ยูรสิน  วัฒนพยุงกุล – ดร.เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์ 3. อ่านต่อ

ประเมินผู้สอนนักศึกษาปี 3 ภาคเรียนที่ 1/60

รายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 3 1. การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ – อาจารย์ณัฐวีณ์  ประทีปสายแวว 2. การเรียนรู้ทักาะกลไกทางพลศึกษา – อาจารย์จงรักษ์  กะรัมย์ 3. ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู &# อ่านต่อ

ประเมินผู้สอนชั้นปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/60)

รายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 2 1. การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ – อาจารย์ณัฐวีณ์  ประทีปสายแวว 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน – ผศ.ณภัชนันท์  ฝุกล่อยธนันท์ 3. อาเซียนศึกษา &# อ่านต่อ

ประเมินผู้สอนชั้นปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/60)

รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 1.ปรัชญาและหลักการพลศึกษา  –  ผศ.ดร. ยูรสิน  วัฒนพยุงกุล  – ดร.เกียรติวัฒน์   วัชญากาญจน์  2. การเคลื่อนไหวเบื้องต้น – ผศ.ดร.ประสงค์  สุระพล – อ่านต่อ

 
 

เมนูนำทาง