headwebipe

 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

 

Øประวัติความเป็นมาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

             สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษก่อตั้งขึ้นในนามของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2521 ทั้งนี้โดยเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค

             การริเริ่มในการจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยนายดำเกิงสุรการ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ประชุมราษฎร ตำบลเมืองใต้ ตำบลโพธิ์ ตำบลหนองครก เพื่อขอถอนที่ดินสาธารณประโยชน์โนนหนามแท่ง  เพื่อนำมาใช้เป็นที่ตั้งสถานศึกษา ราษฎรทั้งสามตำบลไม่ขัดข้องวันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 นายบุญเหลือ แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้บันทึกเสนอนายประมวล รังสีคุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ดินโนนหนามแท่ง      

ที่สงวนไว้ ควรเป็นที่ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ผู้ว่าราชการเห็นชอบด้วย จึงเสนอโครงการไปยังกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบจังหวัดว่าให้จังหวัดสงวนที่ดินโนนหนามแท่ง  เพื่อนำมาใช้พิจารณาสร้างสถานศึกษาระดับสูงต่อไป

             พ.ศ. 2518 นายพิศาล  มูลศาสตร์สาทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นดำเนินการให้ผู้บุกรุกเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินโนนหนามแท่งออกไปจากที่ดิน (เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2504  ศาลฎีกาได้พิจารณาพิพากษาให้ที่ดินโนนหนามแท่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งต่อมาได้ถอนสภาพให้เป็นที่ราชพัสดุสำหรับตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ)

             พ.ศ. 2519 นายบุญชง  วีสมหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการต่อโดยเข้าพบอธิบดีกรมพลศึกษา เพื่อติดต่อประสานงานและยืนยันหลักการที่จะให้มีการตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษขึ้น จากนั้นได้นำเรื่องเสนอต่อนายกรี รอดคำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งได้ดำเนินการให้ประชาชนออกจากบริเวณที่ดินโนนหนามแท่ง ต่อมากรมพลศึกษาได้ส่งนายปรีดา รอดโพธิ์ทอง  และนายสุวิทย์ วิสุทธิสิน มาสำรวจที่ดินบริเวณโนนหนามแท่ง ซึ่งทั้งสองท่านให้ความเห็นว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว  เหมาะสมที่สุดที่จะตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพราะมีความสวยงาม

การคมนาคมสะดวกและมีบริเวณ กว้างขวางควรได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

             พ.ศ. 2520 กรมพลศึกษาได้กำหนดแผนการตั้งวิทยาลัยพลศึกษา ในเขตการศึกษา 11 ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ

             พ.ศ. 2521กรมพลศึกษาได้ส่งคณะกรรมการมาทำการสำรวจที่ตั้งวิทยาลัยอีกครั้งที่จังหวัดศรีสะเกษ  สุรินทร์และบุรีรัมย์ คณะกรรมการคณะนี้ประกอบด้วย นายสำอาง พ่วงบุตร นายสถิต ตันเกษม และนายพิพิธพร แก้วมุกดา ซึ่งเป็นระยะเดียวกันกับที่จังหวัดศรีสะเกษได้วางแผนดำเนินงานหลายขั้นตอน  กล่าวคือ

             1.  ผู้ว่าราชจังหวัดศรีสะเกษ ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้กระทรวง จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  และต่อมาได้เชิญอธิบดีกรมพลศึกษามาตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ

             2.  นายพิสิทฐ์ บัวแย้ม  ผู้ช่วยศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสนอโครงการช่วยเหลือวิทยาลัยในระยะแรก ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าจะช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณและบุคลากรในระยะเริ่มแรก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เห็นชอบด้วย จึงรายงานไปยังกรมพลศึกษาว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือ

             3.  นายสุริยน เกษร อาจารย์ใหญ่พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ใหญ่โรงเรียนรัฐบาลเข้าพบท่านอธิบดีกรมพลศึกษาเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของชาวศรีสะเกษ ว่ามีความต้องการให้ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

             4. นายวสันต์ ธุลีจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ทางการของจังหวัดศรีสะเกษต่อ คุณหญิงสุภาพ วิเศษสุรการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านสนับสนุนและเสนอข้อมูลดังกล่าวผ่านศึกษาธิการเขตการศึกษา 11 (นายสมาน จันทร์มนตรี) และผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภรณ์ ประดับแก้ว) และผู้ตรวจราชการกระทรวงโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายภิญโญ สาธร) เป็นประธานที่ประชุม

             5. จังหวัดศรีสะเกษได้รับโครงการเปิดวิทยาลัยพลศึกษาเข้าโครงการพัฒนาภาคตะวันออก เฉียงเหนือเป็นอันดับหนึ่งและเป็นโครงการเร่งด่วนต่อสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

             6. บรรดาครู-อาจารย์พลศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะ นายพิสิษฐ์ หวังเป็น,  นายวิเชียร วิชัย ฯลฯ ต่างก็เป็นกำลังสนับสนุนด้านการติดต่อประสานงานมาโดยตลอด         

             7. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายกรี รอดคำดี) ได้เดินทางไปพบท่านอธิบดีกรมพลศึกษาและได้รับการยืนยันเป็นที่น่าพอใจ จึงเสนอขอตั้งงบประมาณจากสภาจังหวัดในระยะแรก  เป็นเงิน 100,000 บาท และได้รับอนุมัติเป็นเอกฉันท์  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นมา โดยกรมพลศึกษาได้แต่งตั้ง นายดุสิต เดชภิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคามปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษคนแรก

             การดำเนินงานการเรียนการสอนระยะเริ่มแรก ใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่อาคารเรียนของ โรงเรียนการช่างศรีสะเกษ  ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2523 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ย้ายที่ทำการจากโรงเรียนการช่างศรีสะเกษมายังที่ทำการที่ใหม่บริเวณโนนหนามแท่ง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 363 ไร่ อันเป็นที่ตั้งถาวรจนถึงปัจจุบัน

             ปีการศึกษา 2532 วิทยาลัยศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับอนุมัติจากกรมพลศึกษาให้เปิดทำการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง (วิชาเอกการรักษาความปลอดภัยและพลศึกษา) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา)  ตามโครงการสมทบระหว่างวิทยาลัยครูสุรินทร์กับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2536  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (วิชาเอกสุขศึกษา)

             ปีการศึกษา 2538  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติจากกรมพลศึกษาและสภาการฝึกหัดครู ได้เปิดทำการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีอีกหนึ่งสาขา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (โปรแกรมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก)  ให้เป็นโครงการสมทบระหว่างวิทยาลัยครูสุรินทร์กับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และในปีเดียวกันนี้กรมพลศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนห้วยน้ำคำ ในวิทยาลัยพลศึกษาเปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.การจัดการธุรกิจว่ายน้ำ  การจัดการธุรกิจเทนนิส  การบริการศูนย์สุขภาพ  คอมพิวเตอร์และการบริหารธุรกิจ)

             เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2548 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับโปรดเกล้าฯ  จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งให้เป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ  และเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2548 ใน 3 คณะ 14 สาขา คือ

             1.  คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี มี 4 สาขาวิชา คือ

                 1.1  สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา

                 1.สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษาสำหรับคนพิการ

                 1.สาขาวิชาสุขศึกษา โปรแกรมวิชาสุขศึกษา

                 1.สาขาวิชานันทนาการ โปรแกรมวิชานันทนาการ

             2.  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตร 4 ปี มี 5 สาขาวิชา คือ

                 2.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

                 2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  โปรแกรมวิชาการฝึกสอนกีฬา

                 2.3  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โปรแกรมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

                 2.4  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โปรแกรมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

                 2.5  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โปรแกรมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

             3.  คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี มี 5 สาขาวิชา คือ

                 3.1  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โปรแกรมวิชาสื่อสารการกีฬา

                 3.2  สาขาวิชาธุรกิจ  โปรแกรมวิชาธุรกิจสุขภาพ

                 3.3  สาขาวิชาธุรกิจ  โปรแกรมวิชาการจัดการกีฬา

                 3.4  สาขาวิชานันทนาการ  โปรแกรมวิชาผู้นำนันทนาการ

                 3.5  สาขาวิชานันทนาการ  โปรแกรมวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

Share

Pro sutat1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอก สุทัศน์ สีแก้วเขียว

รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ

สมัครเรียนออนไลน์และเมล

 

clik online1

  

TNSU-Webmail

e-learning-ban

education-ban

webopac-ban

 Research26-07-2018

akarawisut

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถาบัน

389683
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
121
118
416
388570
3205
3952
389683
Your IP: 10.1.10.1
Server Time: 2020-05-27 20:16:48